Strona główna > Klauzura informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY

1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych są: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19B w Warszawie oraz Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych GIS za pomocą adresu iod@gis.gov.pl

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się poniżej:

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej łącznie: „Pani/Pana dane osobowe”) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych są: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19B w Warszawie oraz Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych GIS za pomocą adresu iod@gis.gov.pl

3. Administratorzy danych osobowych przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!, wyłonienia laureatów, finalistów i zwycięzców, a w razie wygranej  w Konkursie, również przyznania, wydania oraz odbioru nagrody,
b) realizacji przepisów prawa podatkowego i finansowo-księgowych;
c) prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;
d) udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
e) archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
f) statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) organy władzy publicznej i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia laureatów, finalistów i zwycięzców, a w razie wygranej  w Konkursie, również przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz innych celów wskazanych w pkt 4 lit. b-d, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4 lit. a-d, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie danych dziecka, dziecko straci możliwość uczestniczenia w Konkursie.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Organizatorzy:
Partnerzy:
Patroni:
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij