Strona główna > Regulamin

 Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!

Założenia ogólne

§ 1

1.   Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”- zwanego dalej: "Konkursem" - są Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.

2.   Konkurs nie stanowi konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn.zm.), konkurs spełnia jednak wymagania przewidziane dla konkursów ponadwojewódzkich organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz.125 z późn. zm.).

3.   Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, zwanym dalej: "Programem". W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które nie uczestniczą w Programie.

4.   Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5.   Konkurs jest konkursem interdyscyplinarnym, wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzonym o treści pozaprogramowe.

 

Cele, zakres i tematyka Konkursu

§ 2.

1.   Konkurs jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość wykazania się na wszystkich jego etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzoną o treści pozaprogramowe.

2.   Cele Konkursu obejmują:

1)   zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;

2)   pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych;

3)   wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji;

4)   rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań;

5)   propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym;

6)   umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

3.   Program merytoryczny Konkursu stanowi Załącznik nr 1, natomiast wykaz literatury został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Załączniki nr 1 i 2 regulaminu obowiązują na wszystkich trzech etapach konkursu, o których mowa w § 5.

Struktura organizacyjna

§ 3.

1.   Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez organizatorów Konkursu z siedzibą w Fundacji "Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie", adres: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.

2.   W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

1)   Główny Inspektor Sanitarny;

2)   Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców;

3.   Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Konkursową.W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1)   przedstawiciel Departamentu Biura Głównego Inspektora w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
2)   przedstawiciel Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców;
3)   przedstawiciel Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie będącego partnerem Konkursu.

4.   Komisja Konkursowa odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz za poziom merytoryczny konkursu. Postępowanie Komisji Konkursowej określa Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie

§ 4.

1.   Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie szkoły przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego.

2.   Koordynator (nauczyciel koordynujący) zgłaszający szkołę do udziału w Konkursie jest zobowiązany przed dokonaniem zgłoszenia zapoznać uczniów, ich rodziców (przez których należy rozumieć również opiekunów prawnych) oraz nauczycieli z niniejszym regulaminem.

3.   Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Konkursu: konkurs.trzymajforme.pl Zgłoszenie szkół i uczniów do udziału w konkursie następuje w terminie określonym w Harmonogramie Konkursu, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

4.   Szczegółowy opis procedury zgłoszenia szkoły i uczniów oraz funkcjonalności Internetowego Systemu Konkursowego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

5.   Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez szkołę i rodziców zgłoszonych uczniów. 

6.   Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do udziału w Konkursie następuje po weryfikacji formalnej nadesłanych zgłoszeń przeprowadzonej przez Komisję Konkursową. Weryfikacja formalna uwzględnia sprawdzenie dotrzymania przez szkołę terminu przesłania formularza zgłoszenia do Internetowego Systemu Konkursowego. Ponadto, do postępowania konkursowego zakwalifikowani zostają jedynie uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodzica ucznia/uczennicy oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy. Rodzic ucznia nie ma obowiązku wyrażenia zgody na udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy, zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica oraz zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy, a ww. zgody rodziców są dobrowolne, przy czym w przypadku ich nieudzielenia bądź późniejszego wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie danych dziecka, dziecko straci możliwość uczestniczenia w Konkursie. Niewyrażenie zgody uniemożliwia bowiem udział ucznia/uczennicy w procedurze konkursowej (przy czym wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku ucznia/uczennicy przez Skarb Państwa - Główny Inspektorat Sanitarny z siedzibą w Warszawie jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie; ponadto Główny Inspektor Sanitarny nie wymaga udzielenia na swoją rzecz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie, ponieważ koordynując i pełniąc nadzór nad przebiegiem Konkursu, Główny Inspektor Sanitarny wykonuje obowiązki prawne polegające na koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych (art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

7.   Szkoły zostają poinformowane o wyniku procesu weryfikacji w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

Przebieg Konkursu

§ 5.

1.   Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: I etap - szkolny, II etap - powiatowy, III etap - ogólnopolski.

2.   Wszystkie etapy Konkursu są przeprowadzane na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

3.   Na wszystkich etapach Konkursu uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną).

4.   I etap - szkolny oraz II etap - powiatowy, przeprowadzane są on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.

5.   I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie - szkolnym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.

6.   Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

7.   Dyrektor szkoły zgłoszonej do udziału w Konkursie zapewnia nadzór nauczycielski w trakcie przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu w celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów.

8.   Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, powiadamia Koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów I etapu - szkolnego z danej szkoły.

9.   Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Liczba uczestników II etapu nie może być większa niż 300. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu szkolnego z pozycji 301 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 300. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu podejmuje Komisja Konkursowa.

10.   II etap - powiatowy polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zakwalifikowanych do niego uczniów zadań konkursowych. Zadania konkursowe na II etapie – powiatowym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.

11.   Etap powiatowy przeprowadzany jest w oddziałach Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji szkół lub we wskazanych przez PSSE lokalizacjach.

12.   Termin i godzina przeprowadzenia II etapu - powiatowego określone zostały w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

13.   Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

14.   W celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów, przeprowadzenie II etapu - powiatowego Konkursu odbywa się pod nadzorem powiatowego koordynatora Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” będącego pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz oddelegowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych wizytacji w PSSE w trakcie postępowania konkursowego.

15.   Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu, powiadamia Koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów II etapu - powiatowego zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego.

16.   Do III etapu - ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu wiedzy na II etapie powiatowym Konkursu, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Liczba uczestników III etapu - ogólnopolskiego nie może być większa niż 15. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu powiatowego z pozycji 16 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 15. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego podejmuje Komisja Konkursowa.

17. Uczniowie zakwalifikowani do III etapu - ogólnopolskiego uzyskują tytuł finalisty Konkursu.  

18. Termin przeprowadzenia III etapu - ogólnopolskiego określony został w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

19.   Postępowanie konkursowe na III etapie - ogólnopolskim przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

20.   III etap - ogólnopolski Konkursu obejmuje rozwiązanie zadań z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu, aktywności fizycznej oraz wiedzy konsumenckiej określone ramowym programem Konkursu. Czas trwania III etapu - ogólnopolskiego Konkursu wynosi 90 minut.

21.  Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik III etapu - ogólnopolskiego Konkursu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za rozwiązanie zadań z III etapu - ogólnopolskiego Konkursu.

22. Finaliści, którzy zajmą I, II i III miejsce, otrzymują tytuł laureata Konkursu.

23.   Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie - ogólnopolskim Konkursu, Organizatorzy przyznają następujące nagrody:

1)   I miejsce −  nagroda główna o wartości 4000 zł;

2)   II miejsce − nagroda o wartości 3000 zł;

3)   III miejsce − nagroda o wartości 2000 zł;

4) pozostali finaliści Konkursu - nagrody o wartości 300 zł.

24.   Laureaci i finaliści otrzymują potwierdzenie o uczestniczeniu w III etapie - ogólnopolskim Konkursu wydane przez Organizatorów Konkursu.

25.   Lista finalistów i laureatów III etapu - ogólnopolskiego zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

 

Tryb odwoławczy

§ 6.

1.   Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i go­dzinie nie przystąpią do Konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postę­powania konkursowego.

2.   Uczestnicy i ich rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac własnych dzieci, w terminie dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników poszczególnych etapów Konkursu, bez możliwości ich kopiowania, w siedzibie Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka Komisji Konkursowej.

3.   Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac można złożyć w terminie dwóch dni od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do Komisji Konkursowej. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

4.   Zastrzeżenia wniesione z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 3, nie będą rozpatrywane.

5.   W przypadku ewentualnego wystąpienia awarii Internetowego Systemu Konkursowego przed rozpoczęciem postępowania konkursowego, jego uczestnikom udostępniony zostanie co najmniej jeden zapasowy adres serwisu zastępczego do wypełniania testów.

6.   W przypadku ewentualnego wystąpienia awarii Internetowego Systemu Konkursowego w trakcie trwania postępowania konkursowego, na bieżąco wyświetlane będą stosowne komunikaty o trybie rozwiązania zaistniałego problemu.

7.   Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone rozwiązywanie zadań konkursowych on-line przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych od Organizatora.

8.   W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika.

9.   Każda osoba zgłoszona do Konkursu może posiadać tylko jedno konto.

10.   Nieuprawnione wykorzystanie loginu i hasła uczestnika przez osoby postronne nie skutkuje anulowaniem konkursu oraz ponowieniem procedury konkursowej.

11.   W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwości Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia wyników, także po zakończeniu III etapu - ogólnopolskiego.

                                                                                             

Postanowienia końcowe

§ 7.

1.   Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.   Laureaci i finaliści Konkursu nie mogą w nim startować ponownie.

3.   W sytuacjach nieobjętych regulaminem, rozstrzygają Organizatorzy.

4.   W przypadku małego zainteresowania szkół oraz ich uczniów udziałem w Konkursie, Komitet Organizacyjny może zdecydować o nieprzeprowadzeniu Konkursu.

5.   Administratorem danych osobowych są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19B w Warszawie oraz Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, kontaktu z uczestnikami konkursu i ich rodzicami oraz przyznania nagród. Dane zwycięzców zostaną umieszczone na  stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. Rodzicom przysługuje prawo dostępu do danych uczestników konkursu oraz ich poprawiania. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez każdego z administratorów znajduje się na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl/klauzula-informacyjna-83

6.    Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. Pojęcia zdefiniowane w regulaminie mają takie samo znaczenie także w załącznikach.


§ 8.

Wszelkie sprawy związane z realizacją Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.


§ 9.

Załącznikami do niniejszego Regulaminu Konkursu są:

Załącznik nr 1: Program merytoryczny Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych

Załącznik nr 2: Wykaz literatury Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych

Załącznik nr 3: Postępowanie Komisji Konkursowej Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych

Załącznik nr 4: Harmonogram Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych

Załącznik nr 5: Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego

Załącznik nr 6: Zgoda rodziców dziecka na na udział ucznia w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

Organizatorzy:
Partnerzy:
Patroni:
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij